تبلیغات
وبلاگ احمد علیزاده فلاح - مطالب نمونه سؤال
 
وبلاگ احمد علیزاده فلاح
یا امیرالمؤمنین حیدر
دوشنبه 16 دی 1392 :: نویسنده : احمد علیزاده فلاح

قابل توجه دانشجویان امتحان به صورت تستی برگزار می شود

1.        اصل در علم اصول به چه معانی آمده است؟ مثال بزنید:

2.        اصل عملی موضوعی و اصل عملی حکمی به چه معناست؟

3.        موضوع اصول عملیه چیست؟

4.        شرط اجرای اصول عملیه چیست؟

5.        قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر مبتنی بر کدام اصل است؟

6.        اصل عدم با اصل برائت چه فرقی دارد؟

7.        اصل حظر با اصل احتیاط چه فرقی دارد؟

8.        حکم ظاهری و واقعی و واقعی ثانوی را تعریف نمایید :

9.        به چه حکمی حکم اضطراری می گویند؟

10.      دستور پلیس به عبور از چراغ قرمز جزء کدام دسته از احکام است؟

11.      مجرای اصل برائت چیست؟

12.     هرگاه درباره لیوان پر از مشروب تردید کنیم الکلی است تا حرام باشد یا غیر الکلی  تا حلال باشد شبهه از کدام نوع است؟

13.     شبهه در اصطلاح نظم عمومی در حقوق خصوصی چه نوع شبهه ای است؟

14.     شبهه تردید در روزنامه ای که کثیر الانتشار است یا نه ؟ چه نوع شبهه ای است؟

15.     آیه " ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً جزء دلائل حجیت کدام اصل است؟

16.     کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی جزء ادله حجیت کدام اصل است؟

17.     چرا اثبات اجماع در مورد حجیت اصل برائت مشکل است؟

18.     مهمترین دلیل حجیت اصل برائت چیست؟

19.     شرط مهم اجرای اصل برائت چیست؟

20.     در چه صورت برائت اصلی عقلی است؟

21.     کدام حکم را به دستور والدین تشبیه کرده اند؟

22.     مقلد در کجا می تواند اصل برائت جاری کند؟

23.     مجرای اصل تخییر چیست؟

24.     تخییر بین افراد واجب تخییری  بر چه اساسی جاری است؟

25.     نظر مشهور محققان اصول در جایی که دو دلیل با هم متعارض باشند و مرجحی برای انتخاب یکی نباشد چیست؟

26.     تخییر بین نجات دو غریق از کدام نوع تخییر است؟

27.     تخییر بین محذورین را بیان نمایید:

28.     در صورتیکه علم اجمالی به وجود حکمی الزامی داریم اما نوع الزام را که فعل است یا ترک نمی دانیم چه اصلی جاری است؟

29.     مجرای اصل احتیاط چیست؟

30.     موارد وجوب احتیاط کدام است؟

31.     شبهه در مثال دزدی بودن یکی از صدها قطعه فرش موجود در شهری از کدام نوع است؟

32.     شبهه محصوره و غیر محصوره را تعریف نمایید؟

33.     سه نظریه بر مورد مدت حمل چیست و کدام یک قوی تر و کدام دارای مرجح است؟ چرا؟

34.     عناصر استصحاب را بنویسید؟

35.     هرگاه کسی می دانسته وضو نداشته ولی غافل از آن حال نماز خوانده باشد پس از فراغ از نماز شک کند که با وضو نماز خوانده یا بی وضو تکلیف چیست ؟ چرا؟

36.     مبنای حجیت استصحاب به نظر علمای متأخر چیست؟

37.     پیدایش اصل استصحاب از ابتکارات کدام مذهب است؟

38.     استصحاب اعسار جزء کدام قسم از استصحاب است؟

39.     استصحاب وجود غایب مفقود الاثر جزء کدام قسم از استصحاب است؟

40.     طلاقی واقع شده ولی تردید داریم که طلاق واجد شرایط است یا نه، شک از کدام نوع است؟

41.     نبود کدام رکن استصحاب موجب شک ساری می شود؟

42.     منظور از تعارض واقعی و تعارض ظاهری چیست؟

43.     فرق تعارض با تزاحم  چیست؟

44.     اجتهاد مطلق به چه معناست؟

45.     تجزی در اجتهاد را تعریف کنید:

46.     علومی که جزء مقدمات اجتهادند کدامند؟

47.     این کلام" که حکم الله همان است که به نظر مجتهد می رسد از کیست و چه نام دارد؟

48.     نظریه تخطئه از کیست و به چه معناست؟

49.     مهمترین دلیل جواز تقلید از میت چیست؟

50.      آیا با وجود اعلم و افضل تقلید از غیر او جائز است؟

نوع مطلب : نمونه سؤال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حکم دشنام دهنده به پیامبر یا یکی از ائمه چیست؟

22.     حکم جادوگر چیست؟

23.     آب انگور جوشیده در چه صورت حلال و در چه صورت حرام می باشد؟

24.      در اجرای کدام حد شرط است فرد برهنه باشد؟

25.     دیه جنین سقط شده بر اثر اجرای حد از طرف حاکم به عهده کیست؟

26.     شرایط اثبات حد سرقت را نام ببرید:

27.     ویژگی حد سرقت چیست؟

28.     محاربه چیست و حد آن کدام است؟

29.     حکم مختلس و ستلب چیست؟

30.     به چه کسی مرتد می گویند و حکم مرتد چیست؟

31.     قتل عمد و خطا و شبه خطا به چه معناست؟ حکم هر کدام چیست؟

32.      اگر قاتل به مقدار کمتر از تحمل مقتول بزند و مقتول بیمار شود و بمیرد چه نوع قتلی است؟

33.     اگر کسی اکراه بر قتل کند حکم مباشر و کسی که فرمان داده چیست؟

34.     حکم قتلی که توسط چند نفر انجام شده چیست؟

35.     آیا در قصاص عضو زن با مرد برابر است؟

36.     چه کسی قصاص نمی شود؟

37.     به چه چیزهایی قتل ثابت می شود؟

38.     اگر فردی اقرار به قتل عمد کند و دیگری خود را قاتل معرفی کند و اولی  از اقرارش برگردد چه باید کرد؟

39.     لوث به چه معنا است و از شرائی چیست؟

40.     پیامبر (ص) متهم به قتل را چند روز زندان می کردند؟

41.     در قصاص از چه فلزی استفاده می شود؟

42.     اگر عضوی که باید قصاص کرد نداشته باشد تکلیف چیست؟

43.     حکم قصاص و دیه در قتل عمد چیست؟

44.     اگر جانی مقتول را مثله کرده باشد وظیفه چیست؟

45.     آیا حق قصاص به وراث می رسد ؟ چگونه؟

46.     در کدام مورد برای قصاص اذن امام شرط نیست؟

47.     اگر کسی از بلندی خود را روی کسی بیندازد و فرد کشته شود چه نوع قتلی صورت گرفته است؟

48.     اگر دایه هنگام خواب غلط بخورد و بچه را بکشد دیه به عهده کیست؟

49.     دستور امام صادق در مورد عروسی که شوهرش را به خاطر کشتن دوست عروس کشته چیست؟

50.     قضاوت حضرت علی(ع) در مورد شش نوجوانی که یکی از آنها  در رود فرات غرق شدند چگونه است؟

51.     دیه قتل عمد چیست؟

52.     دیه شبه عمد کدام است؟

53.     دیه قتل خطای محض چیست؟

54.     اگر قتل در ماه حرام باشد دیه چه مقدار افزایش می یابد؟

55.     در کدامین موارد دیه عضو دیه کامل است؟

56.     موارد دیه منافع را نام ببرید:

57.     هاشمه چیست و دیه آن چه میزان است؟

58.     دیه علقه چه مقدار است؟

59.     در چه مرحله دیه جنین دیه کامل است؟

60.     به چه کسانی عاقله می گویند؟

نوع مطلب : نمونه سؤال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نمونه سوالات درس فقه 4 

1.       آیا اکراه به زنا در مورد زن و مرد وجود دارد؟

2.        منظور از کمال مقر از شرایط اثبات زنا چیست؟

3.        اقرار چه کسی به اشاره است؟

4.        اگر کسی اقرار به زنا با فرد مشخصی کرد تکلیف چیست؟

5.        شهادت برای اثبات زنا چه ویژگی هایی دارد و در صورت فقدان ویژگی تکلیف چیست؟

6.         در چه صورت حد زنا ساقط می شود؟

7.        اگر زانی مدعی شود علم به حرمت زنا نداشته یا مدعی شبهه شود چه باید کرد؟

8.        اقسام حد زنا کدام است ؟

9.        جز و تغریب به چه معناست؟

10.      اگر مردی را در حال زنا با زن خود ببیند تکلیف چیست؟

11.     آیا اگر  زنی بی شوهر  حامله شود می شود حد زنا بر او جاری کرد؟

12.     حکم لواط کننده صغیر و دیوانه چیست؟

13.     حد لواط چیست؟

14.     حد مساحقه چیست و بر چه کسی جاری می شود؟

15.     قیادت به چه معناست و حد قیادت چند ضربه است؟

16.     اگر کسی بگوید ای پسر دو زنا کار تکلیف چیست؟

17.     حکم قاذفی که کودک یا دیوانه باشد را بیان کنید:

18.     در کسی که قذف شده احصان شرط است یعنی چه؟

19.     حد قذف چیست و چه تفاوتی با حد زنا دارد؟

20.     در تأدیب کودک چند ضربه زده می شود؟

21.    

 

نوع مطلب : نمونه سؤال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1.      علم اصول فقه را تعریف نمائید:

2.      وضع به چه معناست با ذکر مثالی واضع ، موضوع، موضوع له و وضع را تبیین نمائید:

3.      اقسام وضع لفظ  را نام برده بنویسید کدام یک با کثرت استعمال محقق می شود:

4.      حقیقت و مجاز به چه معناست ؟ طرق بازشناسی حقیقت از مجاز کدام است؟

5.      اطراد را تعریف کنید:

6.      اشتراک لفظی و معنوی را در ضمن مثالی تعریف نمائید:

7.      جمله " برخی جمله های خبری در حکم جمله انشائی اند" به چه معناست؟ مثال بزنید:

8.      احکام خمسه تکلیفیه را نامبرده تعریف کرده مثال بزنید:

9.      واجب کفائی و عینی، تعیینی و تخییری، تعبدی  و توصلی، مشروط و مطلق ، معلق و منجز را تعریف کرده برای هر یک مثال بزنید:

10.  در کدام واجب قصد قربت شرط است؟

11.  وجوه اشتراک امر ونهر را نام ببرید:

12.  منطوق و مفهوم را تعریف نمائید:

13.  اقسام منطوق صریح و غیر صریح را نام ببرید:

14.  برای هریک از دلالت اقتضاء، تنبیه و ایماء و اشاره مثالی بزنید:

15.  مفهوم موافق و مخالف به چه معناست ؟ نام های دیگر آن دو چیست؟

16.  اقسام مفهوم موافق را نام برده مثال بزنید:

17.  کدام یک از اقسام مفهوم مخالف حجت هستند و کدام یک حجت نیستند؟

18.  کدام الفاظ دلالت بر عموم می کنند؟

19.  اقسام عام را نام برده تعریف نموده برای هر یک مثال بزنید:

20.  اقسام مخصص متصل را نام ببرید:

21.  مطلق و مقید در لغت به چه معناست؟

22.  مقدمات حکمت را نام ببرید:

23.  اصطلاحات ذیل به چه معناست:

نصّ ـ ظاهر ـ محکم ـ مجمل ـ مأول ـ متشابه

24.  ادله استنباط احکام را نام برده و بیان نمائید مهمترین آنها از نظر اصولیین کدام است؟

25.  سنت به چه معناست؟

26.  اقسام خبر را نام ببرید و تعریف نمائید:

27.  خبر مستفیض جزء کدام دسته از اخبار است؟

28.  اقسام خبر متواتر کدام است ؟

29.  دلیلی قرآنی بر حجیت خبر واحد اقامه کنید:

30.  اقسام خبر واحد کدام است؟

31.  اجمال کلام در حجیت خبر واحد چیست بنویسید:

32.  اجماع بنابر عقیده علمای شیعه به چه معناست؟

33.  اجماع مدرکی را تعریف نمائید:

نوع مطلب : نمونه سؤال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : احمد علیزاده فلاح

1.      موجبات ارث کدامند؟

2.      نسب کیانند؟

3.      سبب شامل چه کسانی می شود؟

4.      موانع ارث را نام ببرید؟

5.      اگر میت خویشاوند مسلمان نداشته باشد میراثش به که می رسد؟

6.      اقسام مرتد و حکم مرتد را بنویسید:

7.      قتل در چه صورت مانع ارث و در چه صورت مانع از دیه است؟

8.      آیا خویشاوندان سببی از دیه ارث می برند؟

9.      آیا زن وشوهر از قصاص ارث می برند؟

10.  حجب چند نوع است ؟ برای هر یک مثالی بزنید:

11.  برادران متوفی در چه صورت نصیب مادر را از یک سوم به یک ششم تقلیل می دهند؟

12.  سهام ارثی که در قرآن آمده کدام است و به چه کسانی تعلق دارد؟

13.  تعصیب و عول را تعریف کرده و تفاوت نظر شیعه و اهل سنت در چیست؟

14.  اگر تنها وارث متوفی پدر یا مادر اوست پدر یا مادر چقدر ارث می برند؟

15.  اگر متوفی فقط پدر و مادر دارد هر کدام چقدر ارث می برند؟

16.  اگر متوفی تنها یک دختر دارد تقسیم ارث چگونه است و اگر چند دختر دارد چگونه؟

17.  اگر تنها وارث پسر باشد ارث به که می رسد و اگر چند پسر باشد چگونه است؟

18.  اگر وارثان متوفی پسران و دختران باشند ارث چگونه تقسیم می شود؟

19.  علی از دنیا رفته پدر و مادرش زنده و یک دختر دارد اگر علی یک میلیون پول دارد چگونه تقسیم می شود؟

20.  علی از دنیا رفته پدر و مادر و دو برادر و یک دختر دارد اگر علی یک میلیون پول دارد چگونه تقسیم می شود؟

21.  حبوه چیست و به چه کسی داده می شود؟

22.  اگر برای میت یک خواهر مادری و یک برادر مادری باشد ارث چگونه تقسیم می شود؟

23.  اگر میت شوهر دارد و دو برادر و یک میلیون پول تقسیم چگونه است؟

24.  اگر میت فقط یک عمه دارد ارثش چگونه تقسیم می شود؟

25.  نصیب زوج یا زوجه با عموها و. دائی ها چیست؟

26.  کدام زن از عین زمین و بهای آن ارث نمی برد؟

27.  کدام طلاق مانع از ارث نمی شود؟

28.  اگر میت یک فرزند پسر دارد و یک فرزند خنثی ارث چگونه تقسیم می شود؟

29.  میت زنا زاده بوده و دارای یک پسر و زن و پدر و مادر است ارث چگونه تقسیم می شود؟

30.  کسانی که با هم غرق می شوند یا زیر آوار هلاک می شوند و خویشاوند نسبی یا سببی باشند ارث گونه تقسیم می شود؟

نوع مطلب : نمونه سؤال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : احمد علیزاده فلاح

1.      اقسام موضوع تجارت را بنویسید برای هر کدام مثال بزنید:

2.      اعیان نجسه جزء کدام قسم از بیع است و موارد آن را بنویسید:

3.      مجسمه سازی چه حکمی دارد؟

4.      نگهداری کتاب های گمراه کننده در چه صورتی حرام نیست؟

5.      عقد بیع را تعریف کنید:

6.      معاطات چیست و چه حکمی دارد؟

7.      شرائط متعاقدین را بنویسید:

8.      اگر کسی چیزی را که مالک است همراه با چیزی که مالک نیست بفروشد وظیفه چیست؟

9.      جانشین و قائم مقام مالک چه کسانی هستند؟ نام ببرید:

10.  در فروش چه چیزی شرط است خریدار مسلمان باشد؟

11.  شرایط مبیع را نام ببرید:

12.  آداب خرید و فروش را بنویسید:10مورد

13.  چه چیز از وصف کفایت می کند؟

14.  انواع بیع از لحاظ ثمن را نامبرده شرایط هرر یک را بنویسید:

15.  فروختن میوه پیش از ظهور شکوفه و پس از ظهور ثمره چه حکمی دارد؟

16.  بدو صلاح چیست؟

17.  آیا فروش درختان شامل میوه آن هم می شود؟

18.  بیع مزابنه و محاقله را تعریف کرده حکم آن دو چیست؟

19.  صرف را تعریف کنید:

20.  دو شرط بیع صرف را بنویسید :

21.  فروش ظرف هایی که از طلا و نقره ساخته شده در برابر طلا و نقره چه حکمی دارد؟

22.  سلف یا سلم به چه معناست؟آیا شرط اجود و اردأ در آن جایز است؟

23.  حکم پیش فروش نان و گوشت چیست؟ چرا؟

24.  در بیع سلف تا چه زمانی باید ثمن به باید تحویل داده شود؟

25.  آیا در بیع سلف می توان برای مقداری از ثمن ، مدت تعیین کرد؟

26.  بیع به اعتبار اخبار به ثمن و عدم آن چند قسم است نام برده تعریف نمایید:

27.  در چه مواردی معامله هم جنس به بیشتر ربا نیست؟

28.  راه خلاصی از ربا دو همجنس چیست؟

29.  خیار حیوان ، شرط ، رؤیة را تعریف کنید و بنویسید چه کسی صاحب خیار حیوان است؟

30.  خیار تأخیر از سه روز  ، تدلیس، اشتراط، شرکت،تدلیس، تعذر تسلیم و تبعض صفقة چیست؟

31.  خیار غبن را تعریف کرده و بنویسید آیا با تصرف ساقط می شود؟

32.  خیار عیب را تعریف کرده و بنویسید در خیار عیب کدام مورد حق رد و ارش ساقط است؟

33.  اطلاق بیع دلالت بر نقد دارد یا نسیه؟

34.  اگر در بیع نسیه تفاوت قیمت بین نقد و نسیه بگذارد بیع چه صورت دارد؟

35.  آیا فروشنده می تواند کالایی را که نسیه فروخته است از مشتری بخرد؟

36.  قبض در اموال منقول و غیر منقول به چه صورت است؟

37.  اگر مشتری و بایع در مقدار ثمن اختلاف کنند چه باید کرد؟

38.  ملاک و ضابطه برای تعیین اینکه چه چیزی در مبیع داخل است چیست؟

39.  اگر میان خریدار و فروشنده در مقدار ثمن اختلاف شود وظیفه چیست؟

40.  اقاله بیع است یا فسخ ؟ ثمره آن چیست؟

نوع مطلب : نمونه سؤال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :